The main materials used are concrete & natural wood

Vật liệu chính được sử dụng là gỗ và bê tông