Trong vòng 2 năm, Gamuda Land đã nhanh chóng thiết lập sự hiện diện rộng khắp TP.HCM và các tỉnh giáp ranh

Trong vòng 2 năm, Gamuda Land đã nhanh chóng thiết lập sự hiện diện rộng khắp TP.HCM và các tỉnh giáp ranh