09

Công trình đang thi công M Garden (nguồn: Newtecons)