Ông Trần Trọng Bình – Chủ tịch HĐQT Flamingo Holding Group

Ông Trần Trọng Bình – Chủ tịch HĐQT Flamingo Holding Group

Ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch HĐQT Flamingo Holding Group