1 – Không gian tầng 1 nhiều cửa sổ và cửa đi, tạo sự kết nối giữa không gian trong và cảnh quan ngoài

Không gian tầng 1 nhiều cửa sổ và cửa đi, tạo sự kết nối giữa không gian trong và cảnh quan ngoài