The overall perspective of the model is replicated

Phối cảnh tổng thể của mô hình được nhân rộng