Layout of 2 units treatment room with 1 unit toilet room.

Sơ đồ ráp hai đơn vị phòng điều trị với một đơn vị phòng toilet