Layout of 1 unit when assembling 2 units treatment with 1 unit toilet

Mặt bằng của một đơn nguyên khi ráp hai đơn vị phòng điều trị với một đơn vị phòng toilet